ดีที่สุด เสนองานควบคุมศัตรูพืช กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง สถานที่ราชการ:

1. กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร0 ความคิดเห็น
กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่: 50 ซอย สุวรรณวาจกกสิกิจ, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: https://www.facebook.com/PATRS.DOA/

ใกล้ กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

6 ความคิดเห็น
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่: 50 ซอย สุวรรณวาจกกสิกิจ, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 579 8540

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.doa.go.th/plprotect

ใกล้ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร7 ความคิดเห็น
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

ที่อยู่: 50 ซอย สุวรรณวาจกกสิกิจ, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 940 6670

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.doa.go.th/ard/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)12 ความคิดเห็น
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ที่อยู่: 2003, 61 ถ. พหลโยธิน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 579 7435

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.arda.or.th/

ใกล้ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม2 ความคิดเห็น
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่: กรมควบคุมโรค, อาคาร 10 ชั้น 2 ตึก, ถนน ติวานนท์, อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 590 3863

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://envocc.ddc.moph.go.th/

ใกล้ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. กรมควบคุมโรค66 ความคิดเห็น
กรมควบคุมโรค

ที่อยู่: ฝ, 88 21 ถ. ติวานนท์, อำเภอเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000 ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 590 3000

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.ddc.moph.go.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. กรมวิชาการเกษตร15 ความคิดเห็น
กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่: 50 ถ. พหลโยธิน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 579 0151

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.doa.go.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

ที่อยู่: VG3H+MFV, ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 590 3006

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: https://ddc.moph.go.th/osec/

ใกล้ สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)39 ความคิดเห็น
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่: 196 ถ. พหลโยธิน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 579 1370

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: https://www.nrct.go.th/

ใกล้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย3 ความคิดเห็น
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ที่อยู่: 50 ถ. พหลโยธิน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

ผู้ชาย: สำนักงานของบริษัท

หน้าเว็บ: http://www.ppsf.doae.go.th/wordpress/

ใกล้ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1428 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่: 50 ถนน งามวงศ์วาน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 579 0113

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: https://www.ku.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)23 ความคิดเห็น
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ที่อยู่: 80 ซอย ลาดพร้าว 4, แขวง จอมพล เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 026 2333

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.depa.or.th/

ใกล้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช527 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่อยู่: 9/9 หมู่ที่ 9, ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 504 7788

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: http://www.stou.ac.th/main/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ เสนองานควบคุมศัตรูพืช กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า